پوشش آلکیدی

ردیف نام محصول کد محصول مشاهده دیتاشیت دانلود فایل دیتاشیت
۱آستر اخرایی آلکیدیXP111
۲آستر طوسی آلکیدیKP111
۳آستر زینک کرومات آلکیدیGP113
۴آستر زینک فسفات آلکیدیKP113
۵رنگ صنعتی آلکیدیWS111