خوردگی چیست؟

خوردگی چیست؟

رزینهای اپوکسی کاربرد صنعتی عمده در انواع پوشش ها به ویژه پوشش های محافظ ، پوشش های کف، چسب ها، پلیمرهای تقویت شده با الیاف و مواد کپسوله سازی برای صنعت برق ایجاد می کنند

پوشش‌های اپوکسی

رزینهای اپوکسی کاربرد صنعتی عمده در انواع پوشش ها به ویژه پوشش های محافظ ، پوشش های کف، چسب ها، پلیمرهای تقویت شده با الیاف و مواد کپسوله سازی برای صنعت برق ایجاد میکنند و ممکن است به صورت پوشش های مایع یا پوشش های پودری تولید شوند، که در هر دو شکل کاربرد ضد خوردگی دارند.