پوشش‌های اپوکسی

NEWS
پوشش‌های اپوکسی

پوشش‌های اپوکسی

رزینهای اپوکسی کاربرد صنعتی عمده در انواع پوشش ها به ویژه پوشش های محافظ ، پوشش های کف، چسب ها، پلیمرهای تقویت شده با الیاف و مواد کپسوله سازی برای صنعت برق ایجاد میکنند و ممکن است به صورت پوشش های مایع یا پوشش های پودری تولید شوند، که در هر دو شکل کاربرد ضد خوردگی دارند.

OIL AND GAS TANKS COATINGS

خوردگی چیست؟

رزینهای اپوکسی کاربرد صنعتی عمده در انواع پوشش ها به ویژه پوشش های محافظ ، پوشش های کف، چسب ها، پلیمرهای تقویت شده با الیاف و مواد کپسوله سازی برای صنعت برق ایجاد می کنند