لیست محصولات

نوع پوشش محصول کد
پوشش‌های اپوکسیپرایمر زینک ریچ اپوکسی پلی‌آمیدKZ211
پرایمر اپوکسی پلی‌آمید اخرابیXP211
پرایمر اپوکسی پلی‌آمید زینک کروماتGP213
پرایمر اپوکسی پلی‌آمید زینک فسفاتKP213
پرایمر اپوکسی فنولیکKZ211
پرایمر کولتار اپوکسی پلی‌آمیدBP231
میانی اپوکسی پلی‌آمیدWM211
میانی اپوکسی پلی‌آمید اکسید آهن میکانی (OIM)WM213
میانی اپوکسی پلی‌آمید اکسید آهن میکانی (BH OIM)WM213HB
میانی اپوکسی پلی‌آمید هایبیلدWM211HB
رویه اپوکسی پلی‌آمیدWT211
رویه اپوکسی فنولیکWT611
روبه اپوکسی پلی‌آمید بهداشتیWT211WD
اپوکسی گلس فلیکWT211GF
سیلر ادوکسی پلی‌آمیدWL211
کیلر اپوکسی پلی‌آمیدVC211
بتونه اپوکسی پلی‌آمیدWF
پوشش‌های پلی‌یورتانرویه پلی‌یورتان براقWT311
رویه پلی‌یورتان نیمه براقWT311
رویه پلی‌یورتان نیمه ماتWT311
رویه پلی‌یورتان ماتWT311
کیلر پلی‌یورتان براقVC311
کیلر پلی‌یورتان نیمه ماتVC311
کیلر پلی‌یورتان ماتVC311
پوشش‌های آلکیدیآستر اخرایی آلکیدیXP111
آستر طوسی آلکیدیKP111
آستر زینک کرومات آلکیدیGP113
آستر زینک فسفات آلکیدیKP113
رنگ صنعتی آلکیدیWS111
پوشش‌های سیلیکونیپرایمر زینک ریچ اتیل سیلیکاتKZ511
سیلیکونی نقره‌ای مقاوم به حرارت تا ۲۰۰ درجهST521S2
سیلیکونی نقره‌ای مقاوم به حرارت تا ۴۰۰ درجهST521S4
سیلیکونی نقره‌ای مقاوم به حرارت تا ۶۰۰ درجهST521S6
سیلیکونی نقره‌ای مقاوم به حرارت تا ۸۰۰ درجهST521S8
پوشش‌های ترافیکترافیک ترموپلاست تک جزئیWR411
ترافیک ترموست دو جزئیWR421
ترافیک ترموست سه جزئیWR431
پوشش‌های کفآستر اپوکسی کفWP221
میانه اپوکسی کفWM221
رویه اپوکسی کفWT221
رویه پلی‌یورتان کفWT321
بتونه اپوکسی کف-