لیست محصولات

p_list
نوع پوششمحصولکد
پوشش‌های اپوکسیپرایمر زینک ریچ اپوکسی پلی‌آمیدKZ211
پرایمر اپوکسی پلی‌آمید اخرابیXP211
پرامیر اپوکسی پلی‌آمید زینک کروماتGP213
پرامیر اپوکسی پلی‌آمید زینک فسفاتKP213
پرایمر اپوکسی فنولیکKZ211
پرایمر کولتار اپوکسی پلی‌آمیدBP231
میانی اپوکسی پلیآمیدWM211
میانی اپوکسی پلی‌آمید اکسید آهن میکائی(OIM)WM213
میانی اپوکسی پلیآمید اکسید آهن میکائی(BH OIM)WM213HB
میانی اپوکسی پلی‌آمید هایبیلدWM211HB
رویه اپوکسی پلی‌آمیدWT211
رویه اپوکسی فنولیکWT611
رویه اپوکسی پلی‌آمید بهداشتی WT211WD
اپوکسی گلس فلیکWT211GF
سیلر ادوکسی پلی‌آمیدWL211
کیلر اپوکسی پلی‌آمید VC211
بتونه اپوکسی پلی‌آمیدWF
پوشش های پلی یورتانرویه پلی یورتان براقWT311
رویه پلی یورتان نیمه براقWT311
رویه پلی یورتان نیمه ماتWT311
رویه پلی یورتان ماتWT311
کیلر پلی یورتان براقVC311
کیلر پلی یورتان نیمه ماتVC311
کیلر پلی یورتان ماتVC311
پوشش های آلکیدیآستر اخرایی آلکیدی XP111
آستر طوسی آلکیدیKP111
آستر زینک کرومات آلکیدیGP113
آستر زینک فسفات آلکیدیKP113
رنگ صنعتی آلکیدیWS111
پوشش های سیلیکونیپرایمر زینک ریچ اتیل سیلیکاتKZ511
رنگ سیلیکونی نقره ای مقاوم به حرارت تا ۲۰۰ درجهST521S2
رنگ سیلیکونی نقره ای مقاوم به حرارت تا ۴۰۰ درجهST521S4
رنگ سیلیکونی نقره ای مقاوم به حرارت تا ۶۰۰ درجهST521S6
رنگ سیلیکونی نقره ای مقاوم به حرارت تا ۸۰۰ درجهST521S8
پوشش های ترافیکترافیک ترموپلاست تک جزئیWR411
ترافیک ترموست دو جزئیWR421
ترافیک ترموست سه جزئیWR431
پوشش های کفآستر اپوکسی کفWP221
میانه اپوکسی کفWM221
رویه اپوکسی کفWT221
رویه پلی یورتان کفWT321
بتونه اپوکسی کف_