پوشش‌های اپوکسی

پوشش اپوکسی
ردیفنام محصولکد محصولمشاهده دیتاشیتدانلود فایل دیتاشیت
۱ پرایمر زینک ریچ اپوکسی پلی‌آمیدKZ211
۲پرایمر اپوکسی پلی‌آمید اخرابیXP211
۳پرامیر اپوکسی پلی‌آمید زینک کروماتGP213
۴پرامیر اپوکسی پلی‌آمید زینک فسفاتKP213
۵پرایمر اپوکسی فنولیکKZ211
۶پرایمر کولتار اپوکسی پلی‌آمیدBP231
۷میانی اپوکسی پلیآمیدWM211
۸میانی اپوکسی پلی‌آمید اکسید آهن میکائی(OIM)WM213
۹میانی اپوکسی پلی‌آمید اکسید آهن میکائی(BH OIM)WM213HB
۱۰میانی اپوکسی پلی‌آمید هایبیلد WM211HB
۱۱رویه اپوکسی پلی‌آمید WT211
۱۲رویه اپوکسی فنولیکWT611
۱۳رویه اپوکسی پلی‌آمید بهداشتیWT211WD
۱۴اپوکسی گلس فلیکWT211GF
۱۵سیلر ادوکسی پلی‌آمیدWL211
۱۶کیلر اپوکسی پلی‌آمیدVC211
۱۷بتونه اپوکسی پلی‌آمیدWF