پوشش اپوکسی

ردیف نام محصول کد محصول مشاهده دیتاشیت دانلود فایل دیتاشیت
۱پرایمر زینک ریچ اپوکسی پلی‌آمیدKZ211
۲پرایمر اپوکسی پلی‌آمید اخرابیXP211
۳پرایمر اپوکسی پلی‌آمید زینک کروماتGP213
۴پرایمر اپوکسی پلی‌آمید زینک فسفاتKP213
۵پرایمر اپوکسی فنولیکKZ211
۶پرایمر کولتار اپوکسی پلی‌آمیدBP231
۷میانی اپوکسی پلی‌آمیدWM211
۸میانی اپوکسی پلی‌آمید اکسید آهن میکانیWM213
۹میانی اپوکسی پلی‌آمید اکسید آهن میکانیWM213HB
۱۰میانی اپوکسی پلی‌آمید هایبیلدWM211HB
۱۱رویه اپوکسی پلی‌آمیدWT211
۱۲رویه اپوکسی فنولیکWT611
۱۳رویه اپوکسی پلی‌آمید بهداشتیWT211WD
۱۴اپوکسی گلس فلیکWT211GF
۱۵سیلر ادوکسی پلی‌آمیدWT211
۱۶کیلر اپوکسی پلی‌آمیدVC211
۱۷بتونه اپوکسی پلی‌آمیدWF