عضویت شرکت نیک‌سارنگ در انجمن خوردگی ایران

گواهی انجمن خوردگی

شرکت پوشش های صنعتی نیک سارنگ، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ به عضویت انجمن خوردگی ایران به شماره ۵۴۸۶ در آمده است.

"گواهی